(COANEGRA) Reutilització de llibres

Reutilització de llibres

Publicat: 15 / des / 2010  |  Escola

FONS DE LLIBRES “SON SERRA”

- 1. EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE?
És un projecte per crear un fons de llibres i material didàctic, propietat de l’escola, per aprofitar i reutilitzar els llibres de text, mentre sigui posible fer-ne ús i accedir a un material didàctic més ric i flexible per tal d’assumir els reptes de l’educació per competències que proposa la LOE.
Tots els exemplars dels llibres comprats pel programa de reutilització són propietat del centre i formen part del “fons de llibres i material didàctic” administrat per l’escola en règim de prèstec als alumnes.

- 2. QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
D’una banda, un OBJECTIU PEDAGÒGIC en què estàn implicats pares, mestres i alumnes, en una feina comuna de conservar i fer conservar, amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús comunitari, solidari i cooperatiu i alhora sensibilitzar per la preservació del medi ambient.
D’una altra banda, un OBJECTIU D’ESTALVI ECONÒMIC FAMILIAR: mitjançant una quota única anual cada vegada més ajustada, que permet un estalvi en la despesa de comprar un lot de llibres cada any.

- 3. ES RECICLEN TOTS ELS LLIBRES?
Tots els de lectura i, quan hi ha llibres de classe i quadernet, els de classe. En funció del curs es poden reutilitzar més o menys llibres.

- 4. COM FUNCIONA EL PLA?
Hi poden participar, de manera voluntària, totes les famílies que tenen fills a l’escola a EP. Cada alumne tindrà dret a un ejemplar, en bon estat, de cada llibre del seu curs. Si quan es lliuren els llibres a principi de curs i malgrat els controls de revisió, s’observa alguna anomalia en un llibre, la Comissió de seguiment haurà de resoldre la incidència.
Tots els llibres reutilitzables aniran folrats, amb una etiqueta on s’indicaran la matèria i el curs i una altra on s’indicaran el nom del nen i el curs que ha tingut aquell llibre. L’alumne serà responsable de tenir cura dels llibres en préstec i procurarà mantenir-los en el millor estat possible. Les famílies ajudaran a conscienciar els alumnes per assolir aquest objectiu.
Els llibres inclosos en el projecte han de retornar a l’escola a final de curs (si el tutor ho autoritza, fins a setembre); si no es tornessin, es considerarà com una pèrdua dels exemplars i la família els haurà d’abonar.
Els llibres tenen una vigència mínima de quatre anys, a partir dels quals podran ser substituïts, si el Claustre ho considera convenient. Les substitucions es faran de manera esglaonada per tal que puguin ser assumides amb els diners del fons i també per aprofundir en el respecte pels llibres i el material, de manera que estalviant en la despesa no es vegi minvada la qualitat educativa

- 5. I SI ES FAN MALBÉ ELS LLIBRES?
En cas d’ENVELLIMENT NATURAL, el llibre serà substituït pel fons.
En cas que es malmeti algun folre, l’alumne l’ haurà de reposar.
En cas de PÈRDUA O MAL ÚS EVIDENT, la comissió estudiarà cada cas concret i la manera de solucionar la incidència amb la familia (retornar-ne un d’igual, pagar una penalització, arreglar-ho, si és posible…)
En cas extrem es pot retirar l’alumne del projecte.

- 6. QUI PAGA ELS LLIBRES I EL MATERIAL DIDÀCTIC?
El fons de llibres i material didàctic es paga a través de les aportacions de la Conselleria d’Educació i Cultura per ajudar a crear i mantenir el fons i les aportacions (quota única anual) de totes les famílies acollides al projecte (que poden rebre també les ajudes d’altres entitats públiques o privades, com l’Ajuntament de Palma)

- 7. PER QUÈ PAGAR LA MATEIXA QUOTA A CADA CICLE?
Per què aquest projecte abasta tota la primària i per això, es paga la mateixa quota, sigui quin sigui el curs que cursa l’alumne, d’altra banda s’aconsegueix repartir millor la despesa familiar per aquest concepte durant tota l’etapa.

- 8. QUAN I COM ES PAGA?
La Conselleria fa l’ingrés al compte de l’escola en funció dels alumnes inscrits al programa.
Les famílies hauran d’ingressar la quota a final de cada curs i presentar el justificant d’haver ingressat la quota en el compte corrent de l’escola.
Les ajudes de l’Ajuntament van directament a les famílies.
La quota anual dóna dret a l’alumne a utilitzar els llibres i el material didàctic del seu grup. La quota ha de permetre que el sistema pugui autofinançar-se: compra de llibres nous, renovació dels llibres deteriorats i compra de material didàctic i del material fungible del programa (el material escolar fungible no està inclòs).
Si un alumne es dona de baixa al centre, haurà de deixar els llibres i se li tornarà una part de la quota. Si un alumne s’incorpora al centre tindrà dret a participar en el programa i haurà de pagar la quota. Els repetidors pagaran la quota completa.
Per al curs 2010-11 la quota s’ha fixat en: 100 € pels alumnes.

- 9. QUI HO GESTIONA?
La COMISSIÓ DEL FONS DE LLIBRES està formada per pares, mares i mestres i, coordinada per un mestre, fa que el projecte tiri endavant.
La Comissió de seguiment i gestió del programa de reutilització està formada actualment per:
Ana López (directora),
Katty Homar (coordinadora),
Mari Belman (mestra)
David Vives (coordinador mediambiental),
Antoni Vaquer (pare) ,
Dora Mendoza (AMIPA),
Joana Coll (secretària) .

Les funcions d’aquesta Comissió són:

Elaborar les circulars informatives i el Plec de Condicions de funcionament del programa.
Elaborar el pressupost anual, presentar l’estat de contes i proposar la quota anual.
Prendre les decisions necessàries pel correcte funcionament del programa.
Recollir, revisar i fer el manteniment a final de curs (inventariar, etiquetar i numerar)
Determinar, segons l’estat dels exemplars, les reposicions que cal fer.
Proposar la llibreria o distribuidora i comprar els llibres nous
Distribuir els llibres a l’inici del curs.
Solucionar les possibles incidències.
Elaborar la memoria del programa (assoliment d’objectius, actuacions realitzades, propostes de millora)

- 10. COM ES POT COL•LABORAR EN EL PROJECTE?

L’equip docent ha de:

- En igualtat de condicions, triar llibres i material reutilitzable
- Utilitzar els criteris de reutilització en la seva metodología (llàpis tou, agenda, plaguetes, “post-it” i plàstics transparents, pissarres digitals, projectors …)
- Evitar la utilització de materials que inutilitzen els llibres per ser reutilitzats (retolador, bolígraf, adhesius, tisores…)
- Exigir que no s’escrigui en els llibres
- Exigir que totes les activitats, resums i exercicis es facin en les plaguetes Informar les famílies i l’alumnat

L’alumne ha de:

- Tenir cura dels llibres i material, mantenir’ls en bon estat i retornar’ls a final de curs,
- Folrar els llibres amb plàstic transparent i posar el nom a l’etiqueta, ni escriure, ni subratllar en els llibres (tret de llàpis num.2) i fer les activitats i els exercicis en les plaguetes,
- Anotar exercicis a la plagueta,
- Anotar deures a l’agenda,
- Utilitzar l’agenda cada dia a casa i a l’escola,
- Fe resquemes i resums a les plaguetes.
- La familia ha de:
- Concienciar els fills i filles per què mantenguin els llibres i el material en bones condicions d’ús
- Controlar l’estat dels llibres
- Col•laborar com a voluntaris en les funcions de la Comissió o formar-ne part.
- Per a la tasca de revisió de llibres així com per folrar els llibres nous o per restaurar els que encara es puguin reutilitzar, la comissió demanarà la col•laboració de pares i mestres voluntaris, al final i a l’inici de cada curs.

Podeu obtenir més informació a la web de la Conselleria, fent click aquí.

Si vols info contacta fent click aqui