JPEG - 57.4 kB

Pla de convivència

Publicat: 3 / nov / 2010  |  Escola

Per a prevenir la violència a l’escola es necessari dur a terme, a més d’activitats amb continguts explícitament orientats vers aquet objectiu, innovacions que es caracteritzen per incrementar el protagonisme de l’alumnat en la construccions dels coneixements i valors, així com la distribució del treball en equips heterogenis d’aprenentatge.” ( Diaz Aguado)

Objectius generals del nostre centre

- Donar una resposta consensuada de tot el centre davant la convivència i les relacions.
- Ensenyar a respectar els límits establerts i les figures d’autoritat (pares, professors, equip directiu…).
- Organitzar i gestionar les aules de forma que permetin l’aprenentatge, la interacció i el desenvolupament personal.
- Desenvolupar una educació emocional
- Aprendre a trobar solucions.
- Desenvolupar valors mitjançant el modelatge d’actituds, fomentar la col•laboració, el recolzament mutu i el respecte vers els altres
- Afavorir l’acceptació dels altres, de les diferències individuals i facilitar la integració dins el grup
- Afavorir el diàleg com a un instruments per a la resolució de conflictes i la pressa de decisions
- Iniciar als alumnes als processos d’autocontrol personal.
- Considerar els patis, menjador, passadissos…, com espais educatius.
- Fomentar la participació de les famílies en la vida escolar i la seva responsabilitat en la presa de decisions educatives conjuntes que afectin als seus fills.

EXTRACTE NORMES

ALUMNES

En relació al seu comportament
- Assistir puntualment a totes les activitats escolar i extraescolars.
- Mantenir una higiene personal adequada.
- En temps de classe no es pot mastegar xiclets ni menjar .
- No posarà en perill la seva integritat física ( no està permès enfilar-se a les finestres, escales….)
- Aportar a les classes els llibres, agenda i material escolar necessari.
- Respectar el material i objectes dels altres.
- Treballar segons les seves capacitats amb el màxim de rendiment i puntualitat.
- Realitzar les tasques i activitats que es proposin amb ordre i neteja.
- Assumir les responsabilitats de classe i de l’escola en general.
- Participar en les sortides de forma respectuosa amb els objectius, normes de seguretat i de convivència.
- Desplaçar-se pels passadissos i escales sense córrer ni cridar.
- No entrar dins les classes o despatxos sense tocar la porta, demanar permís i saludar.
- No agafar claus o altre material del centre sense permís d’un professor.
- Evitar jocs violents.
- Mai hem de fer ús de paraulotes o insults.
- A l’hora de sortida si no han vingut a cercar-los no es poden anar sols, han d’avisar a un mestre i esperar dins l’escola al passadís de la planta baixa.
- No absentar-se del centre.
- Per una qüestió de seguretat i de cura de la salut la pujada i davallada per les escales es farà en fila i amb les motxilles penjades a l’esquena.
- Fer arribar a la seva família totes les comunicacions, circulars i informes que envií el centre.
- Retornar al centre els informes o autoritzacions signades pels pares i en els terminis establerts.
- En el cas de alguna pilota surti fora del recinte escolar o a la teulada cap alumne pot sortir o pujar per recollir-la.
- Els alumnes han de fer servir les papereres

En relació amb el centre
- Conèixer i complir les normes de convivència i respectar-les.
- Cooperar en el manteniment del material i instal·lacions del centre.
- Ajudar a mantenir net el centre.
- Els desperfectes produïts dins el centre tindran la sanció corresponent, la sanció corresponent i la reparació correrà a càrrec de l’alumne
- Per entrar i sortir s’ha d’esperar el senyal acústic.
- Les entrades, sortides i desplaçaments as faran amb tranquil·litat, sense córrer i `pels accessos assignats.
- Justificar les causes de retard i/o absència
- No romandre a les classes en temps d’esplai, es permetrà quedar únicament amb la presencia permanent d’un professor.
- Les pilotes de curo estan prohibides per raons de seguretat excepte quan s’usin a les classes d’educació física.
- Respectar els torns de pati, de jocs i neteja

En relació amb els companys/es
- Sempre s’ha de respectar als companys.
- No permetre ni fer ús de les agressions, humiliacions i insultes.
- No pertorbar en cap moment el clima del centre.
- Col·laborar amb els seus companys en totes les activitats del centre.
- S’han de respectar les tasques i treballs dels companys.

En relació als professors i personal no docent
- Mantenir un tracte respectuós amb tot el personal del centre.
- Emprar la via del diàleg per resoldre les qüestions que es plantegin al centre.
- Acudir al tutors quan sorgeixi algun problema, dubte.
- Realitzar les tasques i activitats que se’ls assigni.
- Davant qualsevol problema primer s’avisarà al professor afectat, en segon lloc al tutor i finalment al cap d’estudis

FAMÍLIES

En relació amb el centre
- Conèixer i complir les normes d’organització i respectar-les, fent incidència en la puntualitat amb els mes petits.
- Atendre puntualment a les citacions del centre.
- En el temps d’esplai no es pot visitar als seus fills sense causa justificada i sense permís dels responsables del centre, no guaitar per la porta del pati ni donar als alumnes berenar o llepolies.
- Abonar, cada curs, la quota de material escolar dins el primer trimestre.
- Notificar per escrit i amb informe mèdic de qualsevol circumstància que afecti a la salut del seu fill ( al·lèrgies, medicació…)
- Omplir tots els impresos amb dades verídics i actualitzar qualsevol canvi (telèfon, adreces).
- Firmar els documents que se’ls enviïn per confirmar que els han rebut.
- Fer ús adequat i diari de l’agenda del centre.
- Acudir al centre davant una malaltia, accident o altra circumstància del seu fill i sempre que els responsables ho demanin.
- Cooperar en el manteniment del material i instal·lacions del centre.
- Ajudar a mantenir net el centre.
- Justificar les causes de retard i/o absència
- Durant l’horari lectiu no es pot romandre dins el centre, en el cas d’alumnes d’infantil que fan ús del menjador a partir de les 15 hores els pares poden pujar per a llegir les notificacions dels tutor

En relació als seus fills
- Col·laborar amb les tasques educatives dels seus fills.
- No enviar als seus fills a l’escola si estan malalts.
- Vigilar i controlar les seves activitats, distribuir i coordinar els temps lliure i d’oci ( hores de TV, ús d’ordinador…).
- Facilitar l’acompliment de les obligacions del seu fill/a respecte del centre (puntualitat, higiene, alimentació…)
- Recollir personalment o mitjançant una persona autoritzada als alumnes d’educació Infantil i 1r cicle de primària tant a la sortida com quan hagin d’absentar-se dins l’horari escolar.
- Estimular als seus fills en el respecte a les normes de convivència com element que contribueix a la seva formació
- Recolzar les normes de convivència del centre
- Evitar fer desqualificacions d’altres alumnes, d’aspectes del centre o del seu personal davant dels seus fills.

En relació amb els altres pares i alumnes
- Es prega la màxima col·laboració amb l’associació de pares i Mares.
- Es prega el màxim respecte i correcció en la relació entre els pares quan hi hagi un conflicte dins l’horari escolar.
- Cap pare o mare pot entrar al centre per xerrar amb un alumne per un conflicte amb el seu fill, s’ha de notificar al professor corresponent
- En relació als professors i personal no docent
- Mantenir un tracte respectuós amb tot el personal del centre.
- No desautoritzar l’acció dels professors, davant qualsevol problema demanar una entrevista.
- Facilitar tot tipus d’informació dels seus fills i actualitzar—la.
- Participar voluntàriament amb els professors en la programació d’aquelles activitats per les que se’ls demani col·laboració
- Acudir al tutor quan se’ls requereixi.
- Donar autorització amb antelació a les sortides escolars.
- Complir els horaris de visita dels pares i demanar cita prèvia al professor/a
- Emprar la via del diàleg per resoldre les qüestions que es plantegin al centre.
- Acudir al tutors quan sorgeixi algun problema, dubte, aquest decidiran si cal parlar-ne amb la cap d’estudis o directora

Tags:  Centre Normes