(COANEGRA) Menjador escolar

Menjador escolar

Publicat: 17 / nov / 2010  |  Escola

 MENJADOR ESCOLAR

 

El menjador es un Servei complementàri a les activitats lectives.

 Al menjador de l’escola s’han de refermar els bons hàbits pel que fa a la utilització dels coberts, control postural, tenir cura de la higiene personal, sensibilització envers els aliments, (menjar de tot i en la quantitat adecuada, mantenir net l’espai…), participar de forma activa en les activitats i tasques encomanades, etc.

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden els nins i les nines a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. Els permeten ser més autònoms i tenir una convivència positiva amb els altres.

Al menjador de l’escola s’han de transmetre els valors de comportament bàsics per una bona convivencia: parlar en un to de veu adequat, aprendre a demanar les coses de forma correcta, fer un bon ús del material del menjador (gerres, tassons, coberts…), tenir un comportament positiu envers els companys de taula, etc.

L’admissió es farà, d’acord amb els criteris de prioritat establerts a l’ordre de la Conselleria , pel Consell Escolar o comissió del menjador.
Places limitades.

La utilització del servei estarà condicionada a:

 * Que hagi plaça
 * Que se sol.liciti
 * Que es respectin els horaris
 * Que es respecti la seva normativa
 * Estar al dia dels pagaments.
               
Tots els usuaris del servei de menjador han de conèixer i complir la normativa del servei.
L’ incompliment d’aquesta normativa serà considerada com a falta de conducta.

Normes generals:
Tots els alumnes que facin ús del servei han d’informar si algun dia no queden al menjador.

Cap alumne s’absentarà de l’escola sense permís explícit per part de la família.

-  No es permet l’entrada al recinte del menjador amb animals domèstics o mascotes.

-  Abans d’entrar al menjador i després d’haver dinat els alumnes podran anar al bany i es rentaran les mans amb aigua i sabó.

-  L’entrada al menjador es farà amb una actitud de respecte, sense córrer ni empènyer.

-  A mesura que es vagi arribant cadascú ocuparà el seu lloc o el que sigui indicat pel personal del menjador.

-  Els alumnes seuran correctament, menjaran amb la boca tancada i sense parlar amb la boca plena.

-  Es menjarà la quantitat adequada i tot el que hi ha al plat. Es pot repetir sempre i quan s’hagi acabat el que s’ha servit inicialment.

-  Les eines per menjar s’han d’emprar correctament: torcaboques, coberts, tassons...

-  Per demanar s’aixecarà la mà, s’emprarà un to de veu fluix i un llenguatge correcte (emprant per favor i gràcies)

-  Els alumnes romandran al seu lloc mentre dinen i després d’haver dinat fins que el personal del menjador ho indiqui. L’espai ha de quedar net.

-  Es farà un consum responsable de l’aigua, al finalitzar el menjar els encarregats recolliren els gerros i l’aigua sobrant anira a un poal per regar les plantes del jardí o netejar el trespol.

Normes relacionades amb hàbits, comportament i actituds.

Hàbits:

-  Anar al bany i rentar-se les mans tant abans com després de dinar.

-  Utilitzar correctament el torcaboques, cullera, forqueta i ganivet.

-  Rentar-se la boca abans i després de beure.

-  Menjar sense embrutar el lloc.

-  Menjar tot sol.

-  Romandre a taula fins que el personal del menjador ho indiqui.

Comportament durant el dinar:

-  Seure correctament

-  Menjar amb la boca tancada

-  Parlar amb la boca buida i amb un to de veu adequat.

-  Acceptar i respectar les normes de convivència establertes.

-  Fer un us correcte dels coberts
 

Actitud davant el menjar:

-  Menjar variat i en quantitats adequades.

Actitud amb els altres companys i adults de referència (monitors i personal docent del menjador)

-  Mantenir una actitud de respecte envers el companys i adults, sense cridar ni molestar.

-  Dirigir-se a la resta de persones amb educació , emprat “per favor i gràcies”.

-  Mostrar una actitud sociable i de col•laboració: fer cas dels advertiments i de les sancions propostes.

 Actitud al acabar de dinar:

-  respectar el ritme de la resta de companys de taula.

-  Esperar correctament al seu lloc fins que s’indiqui que es pot sortir.

-  Deixar el lloc net.

-  Ajudar, si escau, a recollir la taula.

-  Sortir en fila, en silenci i sense correr.

-  Els alumnes romandran als espais que s’indiquin (pati o menjador), està prohibit pujar a les classes sense permís del mestre o monitor de menjador.
 

Tags:  Normes Menjador